การผลิตโมโนเอซิลกลีเซอรอลจากน้ำมันปาล์มโอเลอีน โดยเอนไซม์ ไลเปสตรึงรูปด้วยอัลจิเนต
การผลิตโมโนเอซิลกลีเซอรอลจากน้ำมันปาล์มโอเลอีน โดยเอนไซม์ ไลเปสตรึงรูปด้วยอัลจิเนต
ชื่อเรื่อง :
การผลิตโมโนเอซิลกลีเซอรอลจากน้ำมันปาล์มโอเลอีน โดยเอนไซม์ ไลเปสตรึงรูปด้วยอัลจิเนต
ปี :
2550
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เบญจมาส เชียรศิลป์
ผู้แต่งร่วม :
ประวิทย์ เจียมจวนขาว, อรัญ หันพงศ์กิตติกูล

เบญจมาส เชียรศิลป์ and others. 2550. การผลิตโมโนเอซิลกลีเซอรอลจากน้ำมันปาล์มโอเลอีน โดยเอนไซม์ ไลเปสตรึงรูปด้วยอัลจิเนต. สงขลา:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์;

เบญจมาส เชียรศิลป์ and others. (2550) การผลิตโมโนเอซิลกลีเซอรอลจากน้ำมันปาล์มโอเลอีน โดยเอนไซม์ ไลเปสตรึงรูปด้วยอัลจิเนต. ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา.

เบญจมาส เชียรศิลป์ and others. การผลิตโมโนเอซิลกลีเซอรอลจากน้ำมันปาล์มโอเลอีน โดยเอนไซม์ ไลเปสตรึงรูปด้วยอัลจิเนต. สงขลา:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2550. Print.

เบญจมาส เชียรศิลป์ and others. (2550) การผลิตโมโนเอซิลกลีเซอรอลจากน้ำมันปาล์มโอเลอีน โดยเอนไซม์ ไลเปสตรึงรูปด้วยอัลจิเนต. ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 4
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 4
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0