แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ : ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง
แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ : ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง
ชื่อเรื่อง :
แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ : ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ธันย์นิชา เลิศนรเศรษฐ์
ผู้แต่งร่วม :
อรสา เตติวัฒน์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ธันย์นิชา เลิศนรเศรษฐ์. 2551. แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ : ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง. , มหาวิทยาลัยนเรศวร;

ธันย์นิชา เลิศนรเศรษฐ์. (2551) แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ : ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง . มหาวิทยาลัยนเรศวร/พิษณุโลก.

ธันย์นิชา เลิศนรเศรษฐ์. แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ : ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง. . พิษณุโลก:มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551.

ธันย์นิชา เลิศนรเศรษฐ์. (2551) แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ : ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง . มหาวิทยาลัยนเรศวร/พิษณุโลก.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 89
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 5
วิชาการ :
 87
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0