การหาลักษณะเฉพาะของผงลิเทียมโคบอลต์ออกไซด์ ที่เตรียมโดยวิธีทางเคมี
การหาลักษณะเฉพาะของผงลิเทียมโคบอลต์ออกไซด์ ที่เตรียมโดยวิธีทางเคมี
ชื่อเรื่อง :
การหาลักษณะเฉพาะของผงลิเทียมโคบอลต์ออกไซด์ ที่เตรียมโดยวิธีทางเคมี
ปี :
2550
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เพชรลดา กันทาดี
ผู้แต่งร่วม :
จิราภรณ์ กิติกุล, อนุกร ภู่เรืองรัตน์

เพชรลดา กันทาดี and others. 2550. การหาลักษณะเฉพาะของผงลิเทียมโคบอลต์ออกไซด์ ที่เตรียมโดยวิธีทางเคมี. เชียงใหม่:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

เพชรลดา กันทาดี and others. (2550) การหาลักษณะเฉพาะของผงลิเทียมโคบอลต์ออกไซด์ ที่เตรียมโดยวิธีทางเคมี. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

เพชรลดา กันทาดี and others. การหาลักษณะเฉพาะของผงลิเทียมโคบอลต์ออกไซด์ ที่เตรียมโดยวิธีทางเคมี. เชียงใหม่:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550. Print.

เพชรลดา กันทาดี and others. (2550) การหาลักษณะเฉพาะของผงลิเทียมโคบอลต์ออกไซด์ ที่เตรียมโดยวิธีทางเคมี. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 3
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0