การขยายผลงานวิจัยการผลิตต้นพันธุ์อ้อยปลอดโรคสู่ชุมชน
การขยายผลงานวิจัยการผลิตต้นพันธุ์อ้อยปลอดโรคสู่ชุมชน
ชื่อเรื่อง :
การขยายผลงานวิจัยการผลิตต้นพันธุ์อ้อยปลอดโรคสู่ชุมชน
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
รงรอง หอมหวล
ผู้แต่งร่วม :
-

รงรอง หอมหวล,รงรอง หอมหวล..[และคนอื่นๆ]. 2552. การขยายผลงานวิจัยการผลิตต้นพันธุ์อ้อยปลอดโรคสู่ชุมชน. นครปฐม:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน;

รงรอง หอมหวล,รงรอง หอมหวล..[และคนอื่นๆ]. (2552) การขยายผลงานวิจัยการผลิตต้นพันธุ์อ้อยปลอดโรคสู่ชุมชน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน:นครปฐม.

รงรอง หอมหวล,รงรอง หอมหวล..[และคนอื่นๆ]. การขยายผลงานวิจัยการผลิตต้นพันธุ์อ้อยปลอดโรคสู่ชุมชน. นครปฐม:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2552. Print.

รงรอง หอมหวล,รงรอง หอมหวล..[และคนอื่นๆ]. (2552) การขยายผลงานวิจัยการผลิตต้นพันธุ์อ้อยปลอดโรคสู่ชุมชน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน:นครปฐม.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 35
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 11
วิชาการ :
 15
สังคม/ชุมชน :
 9
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0