การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไข่คุณภาพเพื่อการส่งออก
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไข่คุณภาพเพื่อการส่งออก
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไข่คุณภาพเพื่อการส่งออก
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
จริยา วิสิทธิ์พานิช
ผู้แต่งร่วม :
ชาตรี สิทธิกุล, อิทธิสุนทร นันทกิจ, สมเกียรติ ศรีสนอง, คำปัน นพพันธุ์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

จริยา วิสิทธิ์พานิช. 2552. การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไข่คุณภาพเพื่อการส่งออก. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

จริยา วิสิทธิ์พานิช. (2552) การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไข่คุณภาพเพื่อการส่งออก. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

จริยา วิสิทธิ์พานิช. การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไข่คุณภาพเพื่อการส่งออก. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552. Print.

จริยา วิสิทธิ์พานิช. (2552) การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไข่คุณภาพเพื่อการส่งออก. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 8
Full-Text :
 21
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 15
วิชาการ :
 12
สังคม/ชุมชน :
 2
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0