การรับรู้และพฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ของประชาชนเทศบาลเมือง เมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
การรับรู้และพฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ของประชาชนเทศบาลเมือง เมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง :
การรับรู้และพฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ของประชาชนเทศบาลเมือง เมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ภาคย์ คะมาลี
ผู้แต่งร่วม :
เกรียงไกร ศรีวิบุญชัย, สุรสิงห์ วิศรุตรัตน, เพ็ญประภา ศิวิโรจน์, สริตา ธีระวัฒน์สกุล
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ภาคย์ คะมาลี. 2552. การรับรู้และพฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ของประชาชนเทศบาลเมือง เมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่. , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

ภาคย์ คะมาลี. (2552) การรับรู้และพฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ของประชาชนเทศบาลเมือง เมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

ภาคย์ คะมาลี. การรับรู้และพฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ของประชาชนเทศบาลเมือง เมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552.

ภาคย์ คะมาลี. (2552) การรับรู้และพฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ของประชาชนเทศบาลเมือง เมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 173
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 106
วิชาการ :
 67
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0