การค้นหาและพัฒนาชุดเครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอ สำหรับบ่งชี้ลักษณะการเจริญเติบโต และปริมาณเนื้อแดงในสุกรสายพันธุ์ทางการค้าระยะที่ 2
การค้นหาและพัฒนาชุดเครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอ สำหรับบ่งชี้ลักษณะการเจริญเติบโต และปริมาณเนื้อแดงในสุกรสายพันธุ์ทางการค้าระยะที่ 2
ชื่อเรื่อง :
การค้นหาและพัฒนาชุดเครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอ สำหรับบ่งชี้ลักษณะการเจริญเติบโต และปริมาณเนื้อแดงในสุกรสายพันธุ์ทางการค้าระยะที่ 2
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ศุภมิตร เมฆฉาย
ผู้แต่งร่วม :
พัชรินทร์ ครุฑเมือง

ศุภมิตร เมฆฉาย. 2552. การค้นหาและพัฒนาชุดเครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอ สำหรับบ่งชี้ลักษณะการเจริญเติบโต และปริมาณเนื้อแดงในสุกรสายพันธุ์ทางการค้าระยะที่ 2. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

ศุภมิตร เมฆฉาย. (2552) การค้นหาและพัฒนาชุดเครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอ สำหรับบ่งชี้ลักษณะการเจริญเติบโต และปริมาณเนื้อแดงในสุกรสายพันธุ์ทางการค้าระยะที่ 2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

ศุภมิตร เมฆฉาย. การค้นหาและพัฒนาชุดเครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอ สำหรับบ่งชี้ลักษณะการเจริญเติบโต และปริมาณเนื้อแดงในสุกรสายพันธุ์ทางการค้าระยะที่ 2. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552. Print.

ศุภมิตร เมฆฉาย. (2552) การค้นหาและพัฒนาชุดเครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอ สำหรับบ่งชี้ลักษณะการเจริญเติบโต และปริมาณเนื้อแดงในสุกรสายพันธุ์ทางการค้าระยะที่ 2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0