การพัฒนาสารสกัดจากเปลือกมังคุดเพื่อใช้ในการยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหาร
การพัฒนาสารสกัดจากเปลือกมังคุดเพื่อใช้ในการยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหาร
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาสารสกัดจากเปลือกมังคุดเพื่อใช้ในการยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหาร
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ
ผู้แต่งร่วม :
วิไลวรรณ อางนานนท์, นิธิยา รัตนาปนนท์

ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ and others. 2552. การพัฒนาสารสกัดจากเปลือกมังคุดเพื่อใช้ในการยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหาร. นครปฐม:ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์;

ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ and others. (2552) การพัฒนาสารสกัดจากเปลือกมังคุดเพื่อใช้ในการยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหาร. ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์:นครปฐม.

ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ and others. การพัฒนาสารสกัดจากเปลือกมังคุดเพื่อใช้ในการยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหาร. นครปฐม:ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, 2552. Print.

ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ and others. (2552) การพัฒนาสารสกัดจากเปลือกมังคุดเพื่อใช้ในการยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหาร. ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์:นครปฐม.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 22
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 17
วิชาการ :
 5
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0