นโยบายต่างประเทศจีนต่อแอฟริกา ปีค.ศ.2000-2007
นโยบายต่างประเทศจีนต่อแอฟริกา ปีค.ศ.2000-2007
ชื่อเรื่อง :
นโยบายต่างประเทศจีนต่อแอฟริกา ปีค.ศ.2000-2007
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วิลาสินี พิบูลย์เศรษฐ์
ผู้แต่งร่วม :
ไชยวัฒน์ ค้ำชู
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

วิลาสินี พิบูลย์เศรษฐ์. 2552. นโยบายต่างประเทศจีนต่อแอฟริกา ปีค.ศ.2000-2007. , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

วิลาสินี พิบูลย์เศรษฐ์. (2552) นโยบายต่างประเทศจีนต่อแอฟริกา ปีค.ศ.2000-2007 . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

วิลาสินี พิบูลย์เศรษฐ์. นโยบายต่างประเทศจีนต่อแอฟริกา ปีค.ศ.2000-2007. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.

วิลาสินี พิบูลย์เศรษฐ์. (2552) นโยบายต่างประเทศจีนต่อแอฟริกา ปีค.ศ.2000-2007 . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 4
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 4
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0