อิทธิพลสารเจือระดับนาโนต่อสมบัติไดอิเล็กทริก และค่าความแข็งระดับจุลภาคเซรามิกเลดเซอร์โคเนตไททาเนต
อิทธิพลสารเจือระดับนาโนต่อสมบัติไดอิเล็กทริก และค่าความแข็งระดับจุลภาคเซรามิกเลดเซอร์โคเนตไททาเนต
ชื่อเรื่อง :
อิทธิพลสารเจือระดับนาโนต่อสมบัติไดอิเล็กทริก และค่าความแข็งระดับจุลภาคเซรามิกเลดเซอร์โคเนตไททาเนต
ปี :
2554
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ชมพูนุช พืชมาก
ผู้แต่งร่วม :
ณัฐยา ต๊ะวิไชย

ชมพูนุช พืชมาก,ณัฐยา ต๊ะวิไชย. 2554. อิทธิพลสารเจือระดับนาโนต่อสมบัติไดอิเล็กทริก และค่าความแข็งระดับจุลภาคเซรามิกเลดเซอร์โคเนตไททาเนต. พิษณุโลก:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร;

ชมพูนุช พืชมาก,ณัฐยา ต๊ะวิไชย. (2554) อิทธิพลสารเจือระดับนาโนต่อสมบัติไดอิเล็กทริก และค่าความแข็งระดับจุลภาคเซรามิกเลดเซอร์โคเนตไททาเนต. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก.

ชมพูนุช พืชมาก,ณัฐยา ต๊ะวิไชย. อิทธิพลสารเจือระดับนาโนต่อสมบัติไดอิเล็กทริก และค่าความแข็งระดับจุลภาคเซรามิกเลดเซอร์โคเนตไททาเนต. พิษณุโลก:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554. Print.

ชมพูนุช พืชมาก,ณัฐยา ต๊ะวิไชย. (2554) อิทธิพลสารเจือระดับนาโนต่อสมบัติไดอิเล็กทริก และค่าความแข็งระดับจุลภาคเซรามิกเลดเซอร์โคเนตไททาเนต. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0