การพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็ก ระดับปฐมวัยโดยใช้ชุดกิจกรรม
การพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็ก ระดับปฐมวัยโดยใช้ชุดกิจกรรม
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็ก ระดับปฐมวัยโดยใช้ชุดกิจกรรม
ปี :
2560
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ประจักษ์ เอนกฤทธิ์มงคล
ผู้แต่งร่วม :
อัญชลี ทองเอม
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ประจักษ์ เอนกฤทธิ์มงคล. 2560. การพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็ก ระดับปฐมวัยโดยใช้ชุดกิจกรรม. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

ประจักษ์ เอนกฤทธิ์มงคล. (2560) การพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็ก ระดับปฐมวัยโดยใช้ชุดกิจกรรม . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

ประจักษ์ เอนกฤทธิ์มงคล. การพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็ก ระดับปฐมวัยโดยใช้ชุดกิจกรรม. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2560.

ประจักษ์ เอนกฤทธิ์มงคล. (2560) การพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็ก ระดับปฐมวัยโดยใช้ชุดกิจกรรม . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 73
Full-Text :
 1467
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 770
วิชาการ :
 751
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0