การฟอกสีน้ำกากส่าโดยเชื้อ Acetic acid bacteria
การฟอกสีน้ำกากส่าโดยเชื้อ Acetic acid bacteria
ชื่อเรื่อง :
การฟอกสีน้ำกากส่าโดยเชื้อ Acetic acid bacteria
ปี :
2542
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พิมผกา โพธิลังกา
ผู้แต่งร่วม :
Pimphaka Phothilangka

พิมผกา โพธิลังกา. 2542. การฟอกสีน้ำกากส่าโดยเชื้อ Acetic acid bacteria. ภาควิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี;

พิมผกา โพธิลังกา. (2542) การฟอกสีน้ำกากส่าโดยเชื้อ Acetic acid bacteria . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ.

พิมผกา โพธิลังกา. การฟอกสีน้ำกากส่าโดยเชื้อ Acetic acid bacteria. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2542.

พิมผกา โพธิลังกา. (2542) การฟอกสีน้ำกากส่าโดยเชื้อ Acetic acid bacteria . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
รายงานการสำรวจปริมาณการขนส่งทางถนนภายในโซน
กองวิชาการและวางแผน กรมการขนส่งทางบก