เอกสารทั้งหมด จาก ข้อมูลวิทยานิพนธ์
ลำดับ รายการ
1 มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งอีสานกับการสื่อสารอัตลักษณ์อีสานใหม่
2 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในยุควิถีใหม่ (NEW NORMAL)
3 การสื่อสารความหมายของโยคะผ่านเรือนร่างและอำนาจ บนสื่อสังคมออนไลน์ของผู้สอนโยคะเพศหญิง
4 รูปแบบการใช้สื่อดิจิทัลกับการเรียนรู้ทางสังคมและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของเด็กปฐมวัย
5 ประสบการณ์ความบันเทิงของภาพยนตร์สตรีมมิ่งและการปรับตัว ของธุรกิจภาพยนตร์ในประเทศไทย
6 การสื่อสารความเชื่อผ่านการแสดงเพลงโคราช ในบริบทพิธีกรรมการแก้บน
7 การสื่อสารเอกลักษณ์ของผู้หญิงที่ขับขี่จักรยานยนต์ขนาดใหญ่ ที่เป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลทางความคิด
8 ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครตามทัศนะของผู้บริหารและครู
9 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัดเชียงใหม่
10 แนวทางการพัฒนารูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมคุณค่าตราสินค้าการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดจันทบุรี