เอกสารฉบับเต็ม จาก ข้อมูลวิทยานิพนธ์
ลำดับ รายการ
1 การกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตไทย
2 การออกแบบการศึกษาที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกในประเทศไทย
3 แนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดหญิงในประเทศไทย
4 ตามรอยพระอัจฉริยภาพด้านผู้นำของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สู่การปฏิบัติของผู้นำองค์กรภาครัฐ
5 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 2W3P ร่วมกับเกมมิฟิเคชัน
6 นวัตกรรมสังคมเพื่อการดูแลบุคคลออทิสติกในประเทศไทย
7 วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์นโยบายการพัฒนาพลังงานแห่งชาติ : โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่-เทพา
8 การเคลื่อนไหวทางสังคมของเกษตรกรชาวสวนยาง กรณีศึกษาสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้
9 การศึกษาผลของยาหอมอินทจักร์ต่อระดับความดันโลหิต ในอาสาสมัครที่มีความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง
10 การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคบริเวณผิวหนังของสารสกัดตำรับยาพอกเกลื่อนฝี ๗ ประการ

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS