ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ลำดับ รายการ
11 การกลับมาอีกครั้งของ “โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้วยทรัพย์สินทางปัญญา” หรือ IPUP ปีที่ 2
12 ประกาศใช้ พ.ร.บ. สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พลิกโฉม สวทน. สู่ สอวช. “กิติพงค์” พร้อมนำทีมสร้างอนาคตประเทศ ครอบคลุมทั้งด้านการอุดมศึกษา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
13 สวทช. เปิดรับสมัครนักศึกษารับทุน ป.โท วิศวะ TAIST Tokyo Tech รอบ 2
14 ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกว. - NSFC ในธีม “Climate Change and Climate Variability Research in Monsoon Asia, Phase III (CMON3)”
15 สวทช. เปิดรับข้อเสนอโครงการนักวิจัยแกนนำ
16 ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย “โครงการมาเลเซีย: นัยที่สำคัญต่อประเทศไทย” (รุ่นที่ 6)
17 ชุดโครงการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย เปิดรับสมัคร "ทุนโครงการเวทีสาธารณะมนุษยศาสตร์" สำหรับการเชิญวิทยากรจาก ตปท. มาจัดกิจกรรมทางวิชาการ ทุนละไม่เกิน 300,000 บาท จำนวน 3 ทุน
18 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 ระหว่างวันที่ 7 - 10 เมษายน 2562
19 เปิดรับสมัครเยาวชนร่วมประกวด RDC2019 รอบภูมิภาค พัฒนาทักษะการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์
20 INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY CONFERENCE 2019 On the move : Indigenous knowledge, Language and Culture, Tourism and Creative Economy in Asia and Beyond