การปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารของไทย
การปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารของไทย
ชื่อเรื่อง :
การปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารของไทย
ปี :
2542
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เอมอมร คำนุช
ผู้แต่งร่วม :
-

เอมอมร คำนุช,เอมอมร คำนุช..[และคนอื่นๆ]. 2542. การปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารของไทย. กรุงเทพฯ:สำนักวิจัยและระบบสารสนเทศ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอมอมร คำนุช,เอมอมร คำนุช..[และคนอื่นๆ]. (2542) การปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารของไทย. สำนักวิจัยและระบบสารสนเทศ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอมอมร คำนุช,เอมอมร คำนุช..[และคนอื่นๆ]. การปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารของไทย. กรุงเทพฯ:สำนักวิจัยและระบบสารสนเทศ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2542. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอมอมร คำนุช,เอมอมร คำนุช..[และคนอื่นๆ]. (2542) การปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารของไทย. สำนักวิจัยและระบบสารสนเทศ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
โครงการศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่