ความรับผิดทางอาญา : ศึกษากรณีเกณฑ์อายุขั้นต่ำและขั้นสูงของเด็กและเยาวชน
ความรับผิดทางอาญา : ศึกษากรณีเกณฑ์อายุขั้นต่ำและขั้นสูงของเด็กและเยาวชน
ชื่อเรื่อง :
ความรับผิดทางอาญา : ศึกษากรณีเกณฑ์อายุขั้นต่ำและขั้นสูงของเด็กและเยาวชน
ปี :
2545
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ปัทมปาณี พลวัน
ผู้แต่งร่วม :
-

ปัทมปาณี พลวัน. 2545. ความรับผิดทางอาญา : ศึกษากรณีเกณฑ์อายุขั้นต่ำและขั้นสูงของเด็กและเยาวชน. สาขาวิชานิติศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ปัทมปาณี พลวัน. (2545) ความรับผิดทางอาญา : ศึกษากรณีเกณฑ์อายุขั้นต่ำและขั้นสูงของเด็กและเยาวชน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

ปัทมปาณี พลวัน. ความรับผิดทางอาญา : ศึกษากรณีเกณฑ์อายุขั้นต่ำและขั้นสูงของเด็กและเยาวชน. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.

ปัทมปาณี พลวัน. (2545) ความรับผิดทางอาญา : ศึกษากรณีเกณฑ์อายุขั้นต่ำและขั้นสูงของเด็กและเยาวชน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 6
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 5
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-แคนาดา ประจำปี 2528
ฝ่ายวิจัยและประเมินผล กองวิจัยและประเมินผล กรมการพัฒนาชุมชน