การนำไทเทเนียมไดออกไซด์ จากระบวนการบำบัดไซยาไนด์มาใช้ใหม่ ด้วยกระบวนการรวมตะกอนทางเคมีและไฟฟ้า
การนำไทเทเนียมไดออกไซด์ จากระบวนการบำบัดไซยาไนด์มาใช้ใหม่ ด้วยกระบวนการรวมตะกอนทางเคมีและไฟฟ้า
ชื่อเรื่อง :
การนำไทเทเนียมไดออกไซด์ จากระบวนการบำบัดไซยาไนด์มาใช้ใหม่ ด้วยกระบวนการรวมตะกอนทางเคมีและไฟฟ้า
ปี :
2549
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุภาวดี อ้อยเป็น
ผู้แต่งร่วม :
-

สุภาวดี อ้อยเป็น. 2549. การนำไทเทเนียมไดออกไซด์ จากระบวนการบำบัดไซยาไนด์มาใช้ใหม่ ด้วยกระบวนการรวมตะกอนทางเคมีและไฟฟ้า. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

สุภาวดี อ้อยเป็น. (2549) การนำไทเทเนียมไดออกไซด์ จากระบวนการบำบัดไซยาไนด์มาใช้ใหม่ ด้วยกระบวนการรวมตะกอนทางเคมีและไฟฟ้า . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

สุภาวดี อ้อยเป็น. การนำไทเทเนียมไดออกไซด์ จากระบวนการบำบัดไซยาไนด์มาใช้ใหม่ ด้วยกระบวนการรวมตะกอนทางเคมีและไฟฟ้า. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.

สุภาวดี อ้อยเป็น. (2549) การนำไทเทเนียมไดออกไซด์ จากระบวนการบำบัดไซยาไนด์มาใช้ใหม่ ด้วยกระบวนการรวมตะกอนทางเคมีและไฟฟ้า . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0