การศึกษาความคงตัวของแอนโธไซยานินส์จากเปลือกมังคุด
การศึกษาความคงตัวของแอนโธไซยานินส์จากเปลือกมังคุด
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาความคงตัวของแอนโธไซยานินส์จากเปลือกมังคุด
ปี :
2549
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วิญญู โชครุ่งกาญจน์
ผู้แต่งร่วม :
ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ, เอกพันธ์ แก้วมณีชัย
รหัสดีโอไอ :

วิญญู โชครุ่งกาญจน์ and others. 2549. การศึกษาความคงตัวของแอนโธไซยานินส์จากเปลือกมังคุด. กรุงเทพฯ:ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SU.res.2006.10

วิญญู โชครุ่งกาญจน์ and others. (2549) การศึกษาความคงตัวของแอนโธไซยานินส์จากเปลือกมังคุด. ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SU.res.2006.10

วิญญู โชครุ่งกาญจน์ and others. การศึกษาความคงตัวของแอนโธไซยานินส์จากเปลือกมังคุด. กรุงเทพฯ:ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SU.res.2006.10

วิญญู โชครุ่งกาญจน์ and others. (2549) การศึกษาความคงตัวของแอนโธไซยานินส์จากเปลือกมังคุด. ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SU.res.2006.10

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 34
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 7
วิชาการ :
 26
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 1