การผลิตวัสดุปิดแผลจากเซลลูโลสที่ได้จากแบคทีเรียร่วมกับสารสกัด เปลือกมังคุดและศึกษาสมบัติของวัสดุปิดแผลที่ได้
การผลิตวัสดุปิดแผลจากเซลลูโลสที่ได้จากแบคทีเรียร่วมกับสารสกัด เปลือกมังคุดและศึกษาสมบัติของวัสดุปิดแผลที่ได้
ชื่อเรื่อง :
การผลิตวัสดุปิดแผลจากเซลลูโลสที่ได้จากแบคทีเรียร่วมกับสารสกัด เปลือกมังคุดและศึกษาสมบัติของวัสดุปิดแผลที่ได้
ปี :
2554
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ดวงใจ โอชัยกุล
ผู้แต่งร่วม :
สุภารัตน์ รักชลธี, วนิดา จันทร์วิกูล
รหัสดีโอไอ :

ดวงใจ โอชัยกุล. 2554. การผลิตวัสดุปิดแผลจากเซลลูโลสที่ได้จากแบคทีเรียร่วมกับสารสกัด เปลือกมังคุดและศึกษาสมบัติของวัสดุปิดแผลที่ได้. กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.res.2011.126

ดวงใจ โอชัยกุล. (2554) การผลิตวัสดุปิดแผลจากเซลลูโลสที่ได้จากแบคทีเรียร่วมกับสารสกัด เปลือกมังคุดและศึกษาสมบัติของวัสดุปิดแผลที่ได้. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.res.2011.126

ดวงใจ โอชัยกุล. การผลิตวัสดุปิดแผลจากเซลลูโลสที่ได้จากแบคทีเรียร่วมกับสารสกัด เปลือกมังคุดและศึกษาสมบัติของวัสดุปิดแผลที่ได้. กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2554. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.res.2011.126

ดวงใจ โอชัยกุล. (2554) การผลิตวัสดุปิดแผลจากเซลลูโลสที่ได้จากแบคทีเรียร่วมกับสารสกัด เปลือกมังคุดและศึกษาสมบัติของวัสดุปิดแผลที่ได้. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.res.2011.126

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 6
Full-Text :
 136
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 38
วิชาการ :
 104
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0