กิจกรรมต้านออกซิเดชันของสาหร่ายเตา Spirogyra neglecta (Hassall) Kutzing
กิจกรรมต้านออกซิเดชันของสาหร่ายเตา Spirogyra neglecta (Hassall) Kutzing
ชื่อเรื่อง :
กิจกรรมต้านออกซิเดชันของสาหร่ายเตา Spirogyra neglecta (Hassall) Kutzing
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ฐิติกานต์ ปัญโญใหญ่
ผู้แต่งร่วม :
ปานมุก วัชระปิยะโสภณ
รหัสดีโอไอ :
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ฐิติกานต์ ปัญโญใหญ่. 2551. กิจกรรมต้านออกซิเดชันของสาหร่ายเตา Spirogyra neglecta (Hassall) Kutzing. , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.the.2008.683

ฐิติกานต์ ปัญโญใหญ่. (2551) กิจกรรมต้านออกซิเดชันของสาหร่ายเตา Spirogyra neglecta (Hassall) Kutzing . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.the.2008.683

ฐิติกานต์ ปัญโญใหญ่. กิจกรรมต้านออกซิเดชันของสาหร่ายเตา Spirogyra neglecta (Hassall) Kutzing. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.the.2008.683

ฐิติกานต์ ปัญโญใหญ่. (2551) กิจกรรมต้านออกซิเดชันของสาหร่ายเตา Spirogyra neglecta (Hassall) Kutzing . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.the.2008.683

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 121
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 122
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0