วัสดุเลี้ยงที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงเพรียงทราย [Perinereis quatrefagesi]
วัสดุเลี้ยงที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงเพรียงทราย [Perinereis quatrefagesi]
ชื่อเรื่อง :
วัสดุเลี้ยงที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงเพรียงทราย [Perinereis quatrefagesi]
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
นันทวัน ศานติสาธิตกุล
ผู้แต่งร่วม :
วิทยา รัตนะ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

นันทวัน ศานติสาธิตกุล. 2553. วัสดุเลี้ยงที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงเพรียงทราย [Perinereis quatrefagesi]. กรุงเทพฯ:กรมประมง; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

นันทวัน ศานติสาธิตกุล. (2553) วัสดุเลี้ยงที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงเพรียงทราย [Perinereis quatrefagesi]. กรมประมง:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

นันทวัน ศานติสาธิตกุล. วัสดุเลี้ยงที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงเพรียงทราย [Perinereis quatrefagesi]. กรุงเทพฯ:กรมประมง, 2553. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

นันทวัน ศานติสาธิตกุล. (2553) วัสดุเลี้ยงที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงเพรียงทราย [Perinereis quatrefagesi]. กรมประมง:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 11
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 7
วิชาการ :
 5
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0