การสร้างโมเดลของน้ำมังคุดจากสเปกตราสะท้อนกลับความยาวคลื่นใกล้อินฟราเรด
การสร้างโมเดลของน้ำมังคุดจากสเปกตราสะท้อนกลับความยาวคลื่นใกล้อินฟราเรด
ชื่อเรื่อง :
การสร้างโมเดลของน้ำมังคุดจากสเปกตราสะท้อนกลับความยาวคลื่นใกล้อินฟราเรด
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สนธิสุข ธีระชัยชยุติ
ผู้แต่งร่วม :
จุฑามาศ ผลอุดม, วรรณชยา เอื้อมเสถียรพร
รหัสดีโอไอ :

สนธิสุข ธีระชัยชยุติ and others. 2552. การสร้างโมเดลของน้ำมังคุดจากสเปกตราสะท้อนกลับความยาวคลื่นใกล้อินฟราเรด. กรุงเทพฯ:คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.res.2009.76

สนธิสุข ธีระชัยชยุติ and others. (2552) การสร้างโมเดลของน้ำมังคุดจากสเปกตราสะท้อนกลับความยาวคลื่นใกล้อินฟราเรด. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.res.2009.76

สนธิสุข ธีระชัยชยุติ and others. การสร้างโมเดลของน้ำมังคุดจากสเปกตราสะท้อนกลับความยาวคลื่นใกล้อินฟราเรด. กรุงเทพฯ:คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2552. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.res.2009.76

สนธิสุข ธีระชัยชยุติ and others. (2552) การสร้างโมเดลของน้ำมังคุดจากสเปกตราสะท้อนกลับความยาวคลื่นใกล้อินฟราเรด. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.res.2009.76

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 8
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 8
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0