ฤทธิ์ต้านการแพ้ของสารสกัดสมอพิเภก
ฤทธิ์ต้านการแพ้ของสารสกัดสมอพิเภก
ชื่อเรื่อง :
ฤทธิ์ต้านการแพ้ของสารสกัดสมอพิเภก
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อรสร สารพันโชติวิทยา
ผู้แต่งร่วม :
พัฒนา ศรีพลากิจ, กรกนก อิงคนินันท์
รหัสดีโอไอ :
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

อรสร สารพันโชติวิทยา. 2553. ฤทธิ์ต้านการแพ้ของสารสกัดสมอพิเภก. พิษณุโลก:มหาวิทยาลัยนเรศวร; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.res.2010.99

อรสร สารพันโชติวิทยา. (2553) ฤทธิ์ต้านการแพ้ของสารสกัดสมอพิเภก. มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.res.2010.99

อรสร สารพันโชติวิทยา. ฤทธิ์ต้านการแพ้ของสารสกัดสมอพิเภก. พิษณุโลก:มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.res.2010.99

อรสร สารพันโชติวิทยา. (2553) ฤทธิ์ต้านการแพ้ของสารสกัดสมอพิเภก. มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.res.2010.99

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 5
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 4
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0