การประเมินความเหมาะสมของเชื้อเพลิงทางเลือก ที่ใช้ในอุตสาหกรรมซีเมนต์ โดยใช้หลักการบัญชีสิ่งแวดล้อมและการประเมินวงจรชีวิต
การประเมินความเหมาะสมของเชื้อเพลิงทางเลือก ที่ใช้ในอุตสาหกรรมซีเมนต์ โดยใช้หลักการบัญชีสิ่งแวดล้อมและการประเมินวงจรชีวิต
ชื่อเรื่อง :
การประเมินความเหมาะสมของเชื้อเพลิงทางเลือก ที่ใช้ในอุตสาหกรรมซีเมนต์ โดยใช้หลักการบัญชีสิ่งแวดล้อมและการประเมินวงจรชีวิต
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์
ผู้แต่งร่วม :
ฉัตรเพชร ยศพล, เหมือนจิตต์ วิเชฏฐะพงษ์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์. 2551. การประเมินความเหมาะสมของเชื้อเพลิงทางเลือก ที่ใช้ในอุตสาหกรรมซีเมนต์ โดยใช้หลักการบัญชีสิ่งแวดล้อมและการประเมินวงจรชีวิต. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์. (2551) การประเมินความเหมาะสมของเชื้อเพลิงทางเลือก ที่ใช้ในอุตสาหกรรมซีเมนต์ โดยใช้หลักการบัญชีสิ่งแวดล้อมและการประเมินวงจรชีวิต. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์. การประเมินความเหมาะสมของเชื้อเพลิงทางเลือก ที่ใช้ในอุตสาหกรรมซีเมนต์ โดยใช้หลักการบัญชีสิ่งแวดล้อมและการประเมินวงจรชีวิต. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551. Print.

เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์. (2551) การประเมินความเหมาะสมของเชื้อเพลิงทางเลือก ที่ใช้ในอุตสาหกรรมซีเมนต์ โดยใช้หลักการบัญชีสิ่งแวดล้อมและการประเมินวงจรชีวิต. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 19
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 8
วิชาการ :
 12
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 1