ผลจับปลาทูน่าจากเรืออวนล้อมจับของไทยบริเวณมหาสมุทรอินเดีย ระหว่างปี 2548-2550
ผลจับปลาทูน่าจากเรืออวนล้อมจับของไทยบริเวณมหาสมุทรอินเดีย ระหว่างปี 2548-2550
ชื่อเรื่อง :
ผลจับปลาทูน่าจากเรืออวนล้อมจับของไทยบริเวณมหาสมุทรอินเดีย ระหว่างปี 2548-2550
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วิไลลักษณ์ เปรมกิจ
ผู้แต่งร่วม :
พิทักษ์ ใจดี, ญาดา โกจินะ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

วิไลลักษณ์ เปรมกิจ. 2553. ผลจับปลาทูน่าจากเรืออวนล้อมจับของไทยบริเวณมหาสมุทรอินเดีย ระหว่างปี 2548-2550. ม.ป.ท.:สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก;

วิไลลักษณ์ เปรมกิจ. (2553) ผลจับปลาทูน่าจากเรืออวนล้อมจับของไทยบริเวณมหาสมุทรอินเดีย ระหว่างปี 2548-2550 (รายงานผลงานวิจัย). สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก:ม.ป.ท.

วิไลลักษณ์ เปรมกิจ. ผลจับปลาทูน่าจากเรืออวนล้อมจับของไทยบริเวณมหาสมุทรอินเดีย ระหว่างปี 2548-2550. ม.ป.ท.:สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก, 2553.

วิไลลักษณ์ เปรมกิจ. (2553) ผลจับปลาทูน่าจากเรืออวนล้อมจับของไทยบริเวณมหาสมุทรอินเดีย ระหว่างปี 2548-2550 (รายงานผลงานวิจัย). สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก:ม.ป.ท.