อิทธิพลของการให้ปุ๋ยทางใบที่มีต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยาของมังคุดและส้มโชกุนที่ปลูกในดินกรดที่ปรับปรุงแล้ว
อิทธิพลของการให้ปุ๋ยทางใบที่มีต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยาของมังคุดและส้มโชกุนที่ปลูกในดินกรดที่ปรับปรุงแล้ว
ชื่อเรื่อง :
อิทธิพลของการให้ปุ๋ยทางใบที่มีต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยาของมังคุดและส้มโชกุนที่ปลูกในดินกรดที่ปรับปรุงแล้ว
ปี :
2549
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว. 2549. อิทธิพลของการให้ปุ๋ยทางใบที่มีต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยาของมังคุดและส้มโชกุนที่ปลูกในดินกรดที่ปรับปรุงแล้ว. พัทลุง:คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14458/TSU.res.2006.1

อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว. (2549) อิทธิพลของการให้ปุ๋ยทางใบที่มีต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยาของมังคุดและส้มโชกุนที่ปลูกในดินกรดที่ปรับปรุงแล้ว. คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง:พัทลุง. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14458/TSU.res.2006.1

อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว. อิทธิพลของการให้ปุ๋ยทางใบที่มีต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยาของมังคุดและส้มโชกุนที่ปลูกในดินกรดที่ปรับปรุงแล้ว. พัทลุง:คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง, 2549. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14458/TSU.res.2006.1

อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว. (2549) อิทธิพลของการให้ปุ๋ยทางใบที่มีต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยาของมังคุดและส้มโชกุนที่ปลูกในดินกรดที่ปรับปรุงแล้ว. คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง:พัทลุง. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14458/TSU.res.2006.1

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 20
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 10
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 10