คุณภาพเนื้อโคพันธุ์กำแพงแสน
คุณภาพเนื้อโคพันธุ์กำแพงแสน
ชื่อเรื่อง :
คุณภาพเนื้อโคพันธุ์กำแพงแสน
ปี :
2548
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
จุฑารัตน์ เศรษฐกุล
ผู้แต่งร่วม :
ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ, วิชิต พรหมอินทร์
รหัสดีโอไอ :

จุฑารัตน์ เศรษฐกุล and others. 2548. คุณภาพเนื้อโคพันธุ์กำแพงแสน. กรุงเทพฯ:คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.res.2005.2

จุฑารัตน์ เศรษฐกุล and others. (2548) คุณภาพเนื้อโคพันธุ์กำแพงแสน. คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.res.2005.2

จุฑารัตน์ เศรษฐกุล and others. คุณภาพเนื้อโคพันธุ์กำแพงแสน. กรุงเทพฯ:คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2548. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.res.2005.2

จุฑารัตน์ เศรษฐกุล and others. (2548) คุณภาพเนื้อโคพันธุ์กำแพงแสน. คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.res.2005.2

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 881
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 186
วิชาการ :
 280
สังคม/ชุมชน :
 415
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0