การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สบู่ผสมสารสกัดมังคุดของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สบู่ผสมสารสกัดมังคุดของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชื่อเรื่อง :
การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สบู่ผสมสารสกัดมังคุดของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
จุฑามาศ เจริญพงษ์มาลา
ผู้แต่งร่วม :
คมสัน เรืองโกศล
รหัสดีโอไอ :

จุฑามาศ เจริญพงษ์มาลา. 2553. การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สบู่ผสมสารสกัดมังคุดของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. ปทุมธานี:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RMUTT.res.2010.18

จุฑามาศ เจริญพงษ์มาลา. (2553) การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สบู่ผสมสารสกัดมังคุดของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี:ปทุมธานี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RMUTT.res.2010.18

จุฑามาศ เจริญพงษ์มาลา. การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สบู่ผสมสารสกัดมังคุดของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. ปทุมธานี:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2553. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RMUTT.res.2010.18

จุฑามาศ เจริญพงษ์มาลา. (2553) การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สบู่ผสมสารสกัดมังคุดของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี:ปทุมธานี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RMUTT.res.2010.18

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 5
Full-Text :
 255
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 72
วิชาการ :
 188
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0