การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ผสมสารสกัดมังคุด
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ผสมสารสกัดมังคุด
ชื่อเรื่อง :
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ผสมสารสกัดมังคุด
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
จตุพร เผ่าพงษ์ไทย
ผู้แต่งร่วม :
สุพัฒน์ เผ่าพงษ์ไทย, กนกวรรณ ฤดีศิริศักดิ์, ปิยนารถ ศรีสมเพ็ชร
รหัสดีโอไอ :

จตุพร เผ่าพงษ์ไทย. 2551. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ผสมสารสกัดมังคุด. ปทุมธานี:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RMUTT.res.2008.6

จตุพร เผ่าพงษ์ไทย. (2551) การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ผสมสารสกัดมังคุด. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี:ปทุมธานี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RMUTT.res.2008.6

จตุพร เผ่าพงษ์ไทย. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ผสมสารสกัดมังคุด. ปทุมธานี:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2551. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RMUTT.res.2008.6

จตุพร เผ่าพงษ์ไทย. (2551) การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ผสมสารสกัดมังคุด. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี:ปทุมธานี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RMUTT.res.2008.6