การยกระดับคุณภาพครูปฐมวัยสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศ ไทยโดยใช้กระบวนการสร้างระบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยงในรูปแบบ การพัฒนาในขณะปฏิบัติการสอน
การยกระดับคุณภาพครูปฐมวัยสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศ ไทยโดยใช้กระบวนการสร้างระบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยงในรูปแบบ การพัฒนาในขณะปฏิบัติการสอน
ชื่อเรื่อง :
การยกระดับคุณภาพครูปฐมวัยสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศ ไทยโดยใช้กระบวนการสร้างระบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยงในรูปแบบ การพัฒนาในขณะปฏิบัติการสอน
ปี :
2559
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์
ผู้แต่งร่วม :
จงกล บุญชาติ, องค์อร สงวนญาติ, สราวุธ ชมบัวทอง, ชนินทร์ ฐิติเพชรกุล, กัญชุลี มูลพัฒน์
รหัสดีโอไอ :

ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์. 2559. การยกระดับคุณภาพครูปฐมวัยสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศ ไทยโดยใช้กระบวนการสร้างระบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยงในรูปแบบ การพัฒนาในขณะปฏิบัติการสอน. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SDU.res.2016.1

ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์. (2559) การยกระดับคุณภาพครูปฐมวัยสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศ ไทยโดยใช้กระบวนการสร้างระบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยงในรูปแบบ การพัฒนาในขณะปฏิบัติการสอน. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SDU.res.2016.1

ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์. การยกระดับคุณภาพครูปฐมวัยสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศ ไทยโดยใช้กระบวนการสร้างระบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยงในรูปแบบ การพัฒนาในขณะปฏิบัติการสอน. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2559. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SDU.res.2016.1

ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์. (2559) การยกระดับคุณภาพครูปฐมวัยสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศ ไทยโดยใช้กระบวนการสร้างระบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยงในรูปแบบ การพัฒนาในขณะปฏิบัติการสอน. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SDU.res.2016.1

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 7
Full-Text :
 854
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 112
วิชาการ :
 742
สังคม/ชุมชน :
 7
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0