การใช้ประโยชน์เศษเนื้อปลาทูน่าในการผลิตแฮมปลา
การใช้ประโยชน์เศษเนื้อปลาทูน่าในการผลิตแฮมปลา
ชื่อเรื่อง :
การใช้ประโยชน์เศษเนื้อปลาทูน่าในการผลิตแฮมปลา
ปี :
2539
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุทธวัฒน์ เบญจกุล
ผู้แต่งร่วม :
พรชัย ศรีไพบูลย์, ไพรัตน์ โสภโณดร

สุทธวัฒน์ เบญจกุล. 2539. การใช้ประโยชน์เศษเนื้อปลาทูน่าในการผลิตแฮมปลา. สงขลา:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่;

สุทธวัฒน์ เบญจกุล. (2539) การใช้ประโยชน์เศษเนื้อปลาทูน่าในการผลิตแฮมปลา. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่:สงขลา.

สุทธวัฒน์ เบญจกุล. การใช้ประโยชน์เศษเนื้อปลาทูน่าในการผลิตแฮมปลา. สงขลา:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 2539. Print.

สุทธวัฒน์ เบญจกุล. (2539) การใช้ประโยชน์เศษเนื้อปลาทูน่าในการผลิตแฮมปลา. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่:สงขลา.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0