วิเคราะห์ภาษาจากโฆษณาประเภทคำขวัญในหนังสือพิมพ์และนิตยสารเพื่อโฆษณานโยบายของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ.2539-2541
วิเคราะห์ภาษาจากโฆษณาประเภทคำขวัญในหนังสือพิมพ์และนิตยสารเพื่อโฆษณานโยบายของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ.2539-2541
ชื่อเรื่อง :
วิเคราะห์ภาษาจากโฆษณาประเภทคำขวัญในหนังสือพิมพ์และนิตยสารเพื่อโฆษณานโยบายของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ.2539-2541
ปี :
2542
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ประดับ จันทร์สุขศรี
ผู้แต่งร่วม :
Pradub Junsooksri

ประดับ จันทร์สุขศรี. 2542. วิเคราะห์ภาษาจากโฆษณาประเภทคำขวัญในหนังสือพิมพ์และนิตยสารเพื่อโฆษณานโยบายของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ.2539-2541. กรุงเทพฯ:สถาบันราชภัฏสวนดุสิต; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ประดับ จันทร์สุขศรี. (2542) วิเคราะห์ภาษาจากโฆษณาประเภทคำขวัญในหนังสือพิมพ์และนิตยสารเพื่อโฆษณานโยบายของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ.2539-2541. สถาบันราชภัฏสวนดุสิต:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ประดับ จันทร์สุขศรี. วิเคราะห์ภาษาจากโฆษณาประเภทคำขวัญในหนังสือพิมพ์และนิตยสารเพื่อโฆษณานโยบายของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ.2539-2541. กรุงเทพฯ:สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2542. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ประดับ จันทร์สุขศรี. (2542) วิเคราะห์ภาษาจากโฆษณาประเภทคำขวัญในหนังสือพิมพ์และนิตยสารเพื่อโฆษณานโยบายของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ.2539-2541. สถาบันราชภัฏสวนดุสิต:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0