ผลของวิธีการฆ่าและระยะเวลาในการรอจำหน่ายต่อคุณภาพและปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในเนื้อโค
ผลของวิธีการฆ่าและระยะเวลาในการรอจำหน่ายต่อคุณภาพและปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในเนื้อโค
ชื่อเรื่อง :
ผลของวิธีการฆ่าและระยะเวลาในการรอจำหน่ายต่อคุณภาพและปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในเนื้อโค
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ณันญรัตน์ คุ้มครอง
ผู้แต่งร่วม :
สมปอง สรวมศิริ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ณันญรัตน์ คุ้มครอง. 2552. ผลของวิธีการฆ่าและระยะเวลาในการรอจำหน่ายต่อคุณภาพและปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในเนื้อโค. , มหาวิทยาลัยแม่โจ้;

ณันญรัตน์ คุ้มครอง. (2552) ผลของวิธีการฆ่าและระยะเวลาในการรอจำหน่ายต่อคุณภาพและปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในเนื้อโค . มหาวิทยาลัยแม่โจ้/เชียงใหม่.

ณันญรัตน์ คุ้มครอง. ผลของวิธีการฆ่าและระยะเวลาในการรอจำหน่ายต่อคุณภาพและปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในเนื้อโค. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2552.

ณันญรัตน์ คุ้มครอง. (2552) ผลของวิธีการฆ่าและระยะเวลาในการรอจำหน่ายต่อคุณภาพและปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในเนื้อโค . มหาวิทยาลัยแม่โจ้/เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 36
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 36
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0