การประเมินความเหมาะสมของเชื้อเพลิงทางเลือกที่ใช้ในอุตสาหกรรมซีเมนต์โดยใช้หลักการบัญชีสิ่งแวดล้อม และการประเมินวงจรชีวิต
การประเมินความเหมาะสมของเชื้อเพลิงทางเลือกที่ใช้ในอุตสาหกรรมซีเมนต์โดยใช้หลักการบัญชีสิ่งแวดล้อม และการประเมินวงจรชีวิต
ชื่อเรื่อง :
การประเมินความเหมาะสมของเชื้อเพลิงทางเลือกที่ใช้ในอุตสาหกรรมซีเมนต์โดยใช้หลักการบัญชีสิ่งแวดล้อม และการประเมินวงจรชีวิต
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
เหมือนจิตต์ วิเชฏฐะพงษ์
ผู้แต่งร่วม :
เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

เหมือนจิตต์ วิเชฏฐะพงษ์. 2551. การประเมินความเหมาะสมของเชื้อเพลิงทางเลือกที่ใช้ในอุตสาหกรรมซีเมนต์โดยใช้หลักการบัญชีสิ่งแวดล้อม และการประเมินวงจรชีวิต. , มหาวิทยาลัยขอนแก่นฃ;

เหมือนจิตต์ วิเชฏฐะพงษ์. (2551) การประเมินความเหมาะสมของเชื้อเพลิงทางเลือกที่ใช้ในอุตสาหกรรมซีเมนต์โดยใช้หลักการบัญชีสิ่งแวดล้อม และการประเมินวงจรชีวิต . มหาวิทยาลัยขอนแก่นฃ/ขอนแก่น.

เหมือนจิตต์ วิเชฏฐะพงษ์. การประเมินความเหมาะสมของเชื้อเพลิงทางเลือกที่ใช้ในอุตสาหกรรมซีเมนต์โดยใช้หลักการบัญชีสิ่งแวดล้อม และการประเมินวงจรชีวิต. . ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่นฃ, 2551.

เหมือนจิตต์ วิเชฏฐะพงษ์. (2551) การประเมินความเหมาะสมของเชื้อเพลิงทางเลือกที่ใช้ในอุตสาหกรรมซีเมนต์โดยใช้หลักการบัญชีสิ่งแวดล้อม และการประเมินวงจรชีวิต . มหาวิทยาลัยขอนแก่นฃ/ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 24
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 24
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0