การใช้เกษตรดีที่เหมาะสมสำหรับการผลิตมังคุด ของสมาชิกกลุ่มปรับปรุงคุณภาพมังคุด อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
การใช้เกษตรดีที่เหมาะสมสำหรับการผลิตมังคุด ของสมาชิกกลุ่มปรับปรุงคุณภาพมังคุด อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ชื่อเรื่อง :
การใช้เกษตรดีที่เหมาะสมสำหรับการผลิตมังคุด ของสมาชิกกลุ่มปรับปรุงคุณภาพมังคุด อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ปี :
2549
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พิณประภา บุษราคัม
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

พิณประภา บุษราคัม. 2549. การใช้เกษตรดีที่เหมาะสมสำหรับการผลิตมังคุด ของสมาชิกกลุ่มปรับปรุงคุณภาพมังคุด อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/STOU.the.2006.102

พิณประภา บุษราคัม. (2549) การใช้เกษตรดีที่เหมาะสมสำหรับการผลิตมังคุด ของสมาชิกกลุ่มปรับปรุงคุณภาพมังคุด อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/STOU.the.2006.102

พิณประภา บุษราคัม. การใช้เกษตรดีที่เหมาะสมสำหรับการผลิตมังคุด ของสมาชิกกลุ่มปรับปรุงคุณภาพมังคุด อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี. . นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/STOU.the.2006.102

พิณประภา บุษราคัม. (2549) การใช้เกษตรดีที่เหมาะสมสำหรับการผลิตมังคุด ของสมาชิกกลุ่มปรับปรุงคุณภาพมังคุด อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/STOU.the.2006.102

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 97
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 16
วิชาการ :
 63
สังคม/ชุมชน :
 18
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0