ผลของเมธิลเทสโทสเตอโรนในการเสริมความสมบูรณ์เพศ ของพ่อพันธุ์ปลากะรังหงส์ [Cromileptes altivelis Valenciennes, 1828]
ผลของเมธิลเทสโทสเตอโรนในการเสริมความสมบูรณ์เพศ ของพ่อพันธุ์ปลากะรังหงส์ [Cromileptes altivelis Valenciennes, 1828]
ชื่อเรื่อง :
ผลของเมธิลเทสโทสเตอโรนในการเสริมความสมบูรณ์เพศ ของพ่อพันธุ์ปลากะรังหงส์ [Cromileptes altivelis Valenciennes, 1828]
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
นิพนธ์ เสนอินทร์
ผู้แต่งร่วม :
เรณู ยาชิโร, เยาวลักษณ์ ชื่นบุญ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

นิพนธ์ เสนอินทร์. 2552. ผลของเมธิลเทสโทสเตอโรนในการเสริมความสมบูรณ์เพศ ของพ่อพันธุ์ปลากะรังหงส์ [Cromileptes altivelis Valenciennes, 1828]. กรุงเทพฯ:กรมประมง; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

นิพนธ์ เสนอินทร์. (2552) ผลของเมธิลเทสโทสเตอโรนในการเสริมความสมบูรณ์เพศ ของพ่อพันธุ์ปลากะรังหงส์ [Cromileptes altivelis Valenciennes, 1828]. กรมประมง:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

นิพนธ์ เสนอินทร์. ผลของเมธิลเทสโทสเตอโรนในการเสริมความสมบูรณ์เพศ ของพ่อพันธุ์ปลากะรังหงส์ [Cromileptes altivelis Valenciennes, 1828]. กรุงเทพฯ:กรมประมง, 2552. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

นิพนธ์ เสนอินทร์. (2552) ผลของเมธิลเทสโทสเตอโรนในการเสริมความสมบูรณ์เพศ ของพ่อพันธุ์ปลากะรังหงส์ [Cromileptes altivelis Valenciennes, 1828]. กรมประมง:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0