กระบวนการทำข้าวหอมโดยใช้กลิ่นใบเตยที่สกัดด้วยวิธีเหนือจุดยิ่งยวด
กระบวนการทำข้าวหอมโดยใช้กลิ่นใบเตยที่สกัดด้วยวิธีเหนือจุดยิ่งยวด
ชื่อเรื่อง :
กระบวนการทำข้าวหอมโดยใช้กลิ่นใบเตยที่สกัดด้วยวิธีเหนือจุดยิ่งยวด
ปี :
ม.ป.ป.]
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
รัตนา ม่วงรัตน์
ผู้แต่งร่วม :
เมธินี เห่วซึ่งเจริญ, ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล, สุจินดา ศรีวัฒนะ, สุรินทร์พร ศรีไพรสนธิ์

รัตนา ม่วงรัตน์,รัตนา ม่วงรัตน์..[และคนอื่ ๆ]. ม.ป.ป.]. กระบวนการทำข้าวหอมโดยใช้กลิ่นใบเตยที่สกัดด้วยวิธีเหนือจุดยิ่งยวด. กรุงเทพฯ:[ม.ป.พ.; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

รัตนา ม่วงรัตน์,รัตนา ม่วงรัตน์..[และคนอื่ ๆ]. (ม.ป.ป.]) กระบวนการทำข้าวหอมโดยใช้กลิ่นใบเตยที่สกัดด้วยวิธีเหนือจุดยิ่งยวด. [ม.ป.พ.:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

รัตนา ม่วงรัตน์,รัตนา ม่วงรัตน์..[และคนอื่ ๆ]. กระบวนการทำข้าวหอมโดยใช้กลิ่นใบเตยที่สกัดด้วยวิธีเหนือจุดยิ่งยวด. กรุงเทพฯ:[ม.ป.พ., ม.ป.ป.]. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

รัตนา ม่วงรัตน์,รัตนา ม่วงรัตน์..[และคนอื่ ๆ]. (ม.ป.ป.]) กระบวนการทำข้าวหอมโดยใช้กลิ่นใบเตยที่สกัดด้วยวิธีเหนือจุดยิ่งยวด. [ม.ป.พ.:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=