บทคัดย่อ จาก ข้อมูลงานวิจัย
ลำดับ รายการ
11 การส่งเสริมการค้าปลีกมะม่วงน้ำดอกไม้แปรรูป ตำบลดงมูลเหล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์
12 การพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
13 การใช้คลิปเสียงออนไลน์เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการฟังของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
14 การกำจัดโลหะหนักปนเปื้อนในน้ำบาดาลโดยใช้ซิลิกาจากแกลบข้าว
15 ข้อบกพร่องเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร์ในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของชาวจีนที่พูดภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
16 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเองสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
17 การพัฒนาโฟโตแอโนดของเซลล์ไฟฟ้าเคมีด้วยแสงเพื่อผลิตไฮโดรเจน
18 การพัฒนาผู้นำกลุ่มท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า
19 การพัฒนาสูตรตำรับครีมสมุนไพรสำหรับรักษาแผลติดเชื้อชนิดเรื้อรัง
20 แนวทางการยกระดับคุณภาพการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุนในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏอีสานใต้จากปัจจัยด้านเชาวน์อารมณ์ และแรงจูงใจในการทำงาน