บทคัดย่อ จาก ข้อมูลงานวิจัย
ลำดับ รายการ
11 ระบาดวิทยา และการระบุชนิดโมเลกุลของพยาธิใบไม้ลำไส้ขนาดเล็ก Centrocestus spp. ในกลุ่มหอยเจดีย์ และปลาเกล็ดขาวในเขตภาคเหนือตอนบน
12 การเพาะปลูกพืชผักพื้นบ้านในสกุล Elsholtzia
13 ระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมร่วมระหว่างไทยลาวกัมพูชาสำหรับการศึกษาในประชาคมอาเซียน
14 สภาวะการรับรู้วัฒนธรรมร่วมในพื้นที่ชายขอบประเทศไทย ลาวและกัมพูชา
15 การผสมผสานการให้ปุ๋ยในระบบนํ้าและภูมิอากาศเฉพาะแห่ง
16 การศึกษาคุณสมบัติการต้านเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคที่มาจากอาหารและ แอนติออกซิแดนของสมุนไพรและเครื่องเทศของไทย
17 การยับยั้งอย่างจำเพาะเจาะจงต่อการแสดงออกของยีน Rubber Elongation Factor (REF) ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโปรตีนก่อภูมิแพ้ในยางพารา ด้วยเทคโนโลยีแอนติเซน
18 การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากสมุนไพรไทยบางชนิดในการกำจัดหอยเชอรี่
19 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงของสารสกัดสมุนไพรที่เหมาะสมสำหรับสัตว์นํ้า
20 การศึกษาหาปริมาณสารแอนโทไซยานินในข้าวก่ำและการจำแนกสายพันธุ์โดยเทคนิควิสิเบิลและเนียร์ฟราเรดสเปกโทรสโกปี