บทคัดย่อ จาก ข้อมูลงานวิจัย
ลำดับ รายการ
11 โครงการ การขยายผลโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาสู่จังหวัดน่าน
12 โครงการศูนย์พี่เลี้ยงเพาะพันธุ์ปัญญา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13 โครงการ “ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา มหาวิทยาลัยพะเยา”
14 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบคลังปัญญา เพื่อการผลิตและพัฒนาช่างเทคนิค: กรณีศึกษาสาขาปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
15 การศึกษาเปรียบเทียบเพื่อยกระดับการพัฒนาช่างเทคนิคพรีเมี่ยมสาขาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์กับสาขาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
16 โครงการพัฒนารูปแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ เป็นฐานเพื่อส่งเสริมเมนทอลโมเดลในการสร้างความรู้สำหรับผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
17 โครงการการศึกษากลไกทางกฎหมายเพื่อการกลับคืนสู่สังคม ของกองกำลังติดอาวุธในจังหวัดชายแดนใต้ ผ่านการศึกษาเปรียบเทียบกับกลไกของอาเจะห์และมินดาเนา
18 โครงการ เส้นทางการพัฒนาการเงินอิสลามในประเทศมาเลเซีย
19 โครงการ “การสำรวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทยและ ทางเลือกมาตรการเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย: เป้าหมายที่ 10 การลดความเหลื่อมล้ำ”
20 โครงการ “การประเมินผลตอบแทนทางสังคมของโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน”