บทคัดย่อ จาก ข้อมูลงานวิจัย
ลำดับ รายการ
11 โครงการ “การวิจัยตลาดและผู้บริโภคอาหารไทยแปรรูปประเภทฮาลาลในประเทศอินโดนีเซีย”
12 โครงการ “การปรับรูปแบบโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสินค้าฮาลาลเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
13 ประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการยกระดับคุณภาพของแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรม
14 ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและโอกาสทางการตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียนของประเทศไทย
15 การพัฒนาความร่วมมือของผู้ประกอบการภายในห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม กรณีศึกษาเส้นทาง R3E
16 การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดบริการและคุณภาพบริการของผู้ประกอบการ เพื่อตอบสนองรูปแบบและพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเส้นทาง R3E
17 การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา หมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่
18 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่
19 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของกระชายดำ
20 โครงการศึกษาความสัมพันธ์ของพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าและแม่เหล็กของหัวบันทึกที่มีผลกระทบจากผลการคายประจุไฟฟ้าสถิต