บทคัดย่อ จาก ข้อมูลงานวิจัย
ลำดับ รายการ
11 การศึกษาเปรียบเทียบเพื่อยกระดับการพัฒนาช่างเทคนิคพรีเมี่ยมสาขาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์กับสาขาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
12 โครงการพัฒนารูปแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ เป็นฐานเพื่อส่งเสริมเมนทอลโมเดลในการสร้างความรู้สำหรับผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
13 โครงการการศึกษากลไกทางกฎหมายเพื่อการกลับคืนสู่สังคม ของกองกำลังติดอาวุธในจังหวัดชายแดนใต้ ผ่านการศึกษาเปรียบเทียบกับกลไกของอาเจะห์และมินดาเนา
14 โครงการ เส้นทางการพัฒนาการเงินอิสลามในประเทศมาเลเซีย
15 โครงการ “การสำรวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทยและ ทางเลือกมาตรการเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย: เป้าหมายที่ 10 การลดความเหลื่อมล้ำ”
16 โครงการ “การประเมินผลตอบแทนทางสังคมของโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน”
17 โครงการวิจัย “กระบวนการติดตั้งระบบและกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหา คอร์รัปชันโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนบางบัว เขตบางเขน และชุมชนหลังแฟลตร่วมพัฒนา เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
18 บทบาทของสภามหาวิทยาลัยในการกำกับธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา:กรณีศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในประเทศไทย
19 โครงการประสานงานวิจัยและส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายเพื่อสังคมไทยไร้คอร์รัปชัน
20 การเผยแพร่งานวิจัยผ่านนักสื่อสารงานวิจัยท้องถิ่นภาคใต้