ทรัพยากร
236,500 รายการ
สมาชิก
148,366 รายการ
เอกสารที่ดาวน์โหลดมากที่สุด
ลำดับ ชื่อ ดาวน์โหลด
1 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบคำยืมภาษาอังกฤษที่ปรากฏในภาษาไทยและภาษาจีน 629
2 แนวทางการพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาและประสบการณ์ของผู้สูงอายุ: กรณีศึกษากลุ่มอาชีพการแปรรูปไม้ไผ่ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 503
3 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าทางโฆษณาออนไลน์ 433
4 การวิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อการผลิตทุเรียนพันธุ์หลงและหลินลับแลเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน ปีที่ 2 401
5 การจัดการความรู้ระดับครัวเรือนของผู้ประกอบอาชีพหัตถกรรมพื้นบ้าน : กรณีศึกษา องค์กรชุมชนจักสานผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่บางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 319
ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
ทรัพยากรจำแนกตามประเภท
 
ข้อมูลรายการวิทยานิพนธ์ล่าสุด