ทรัพยากร
251,437 รายการ
สมาชิก
325,346 รายการ
เอกสารที่ดาวน์โหลดมากที่สุด
ลำดับ ชื่อ ดาวน์โหลด
1 การจัดการการตลาดสมัยใหม่ สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นบนฐานอัตลักษณ์พื้นถิ่น 379
2 การวิจัยและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเป็นฐานสำหรับสถานศึกษาในชุมชนรอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร 349
3 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้นำชุมชนท้องถิ่นในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 291
4 การพัฒนาระบบบริหารงานจัดการการประชุมแบบบริการผ่านเว็บ ในส่วนของงานในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการโรงพยาบาลศิริราช [Siriraj Hospital Management Information System ; SiHMIS] กรณีศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 172
5 การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ในอำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 142
ประจำเดือน พฤษภาคม 2567
ทรัพยากรจำแนกตามประเภท
 
ข้อมูลรายการวิทยานิพนธ์ล่าสุด
ลำดับ ชื่อ
1
2
3
4
5