ทรัพยากร
234,490 รายการ
สมาชิก
126,184 รายการ
เอกสารที่ดาวน์โหลดมากที่สุด
ลำดับ ชื่อ ดาวน์โหลด
1 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้าน ที่อยู่อาศัย ของผู้มีรายได้สูง ในอำเภอเมืองสมุทรสาคร 557
2 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเห็นคุณค่าในตนเอง และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบไฮ/สโคป กับการจัดประสบการณ์แบบปกติ 389
3 การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เกม 332
4 ผลของระดับโปรตีนและพลังงานในอาหารต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของปลาสลิด Trichogaster pectoralis Regan 281
5 การพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ส่งผลต่อการพัฒนา มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดในเขตภาคกลาง 269
ประจำเดือน ธันวาคม 2561
ทรัพยากรจำแนกตามประเภท