ทรัพยากร
233,749 รายการ
สมาชิก
119,057 รายการ
เอกสารที่ดาวน์โหลดมากที่สุด
ลำดับ ชื่อ ดาวน์โหลด
1 แนวทางการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล[อบต.]ในจังหวัดพะเยา 939
2 การบริหารสมรรถนะข้าราชการตำรวจที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร 585
3 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเรียนกวดวิชา และความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ โรงเรียนกวดวิชาของผู้เรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 543
4 "การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาไทยโดยใช้กระบวนการการเรียนรู้แบบนำตนเอง ด้วยวรรณกรรมเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่" 442
5 ความรับผิดอย่างอื่นของฝ่ายปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 : ศึกษาเปรียบเทียบกับความรับผิดของฝ่ายปกครองในระบบกฎหมายฝรั่งเศสและเยอรมัน 328
ประจำเดือน ตุลาคม 2561
ทรัพยากรจำแนกตามประเภท
 
ข้อมูลรายการวิทยานิพนธ์ล่าสุด
ลำดับ ชื่อ
1
2
3
4
5